Angelwax Angelwash

199 kr

Angelwax Angelwash avlägsnar smuts på ett väldigt snabbt och säkert sätt, Angelwash är även självtorkande efter avsköljning. Den självtorkande aspekten av Angel

Kategorier: , , Brand:

Angelwax Angelwash avlägsnar smuts på ett väldigt snabbt och säkert sätt, Angelwash är även självtorkande efter avsköljning. Den självtorkande aspekten av Angelwash förhindrar vattenfläckar som uppstår när ett fordon torkar utan någon som helt beröring.. Denna pH-neutrala formulering är helt vax säker och säker på alla material. Det tjocka skummet från Angelwax Angelwash rengör försiktigt även dem mest känsliga klarlackerna utan att skapa repor och lämnar en mycket  blank yta efter användning. 

Förpackning:

  • 500ml
Vikt 0.8 kg
Volym

500ml

Säkerhetsinformation

Pictogram Frätande
FARA: Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P264: Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning. P362+P364: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P302+P352:
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk. P273: Undvik utsläpp till miljön.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Angelwax Angelwash”