Angelwax Clarity

199 kr850 kr

Angelwax Clarity Super koncentrerad Spolarvätska är utformad för att kunna användas året om för att enkelt ta bort insekter, trafik film och annan smuts från di

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , , , , , Brand:

Angelwax Clarity Super koncentrerad Spolarvätska är utformad för att kunna användas året om för att enkelt ta bort insekter, trafik film och annan smuts från din vindruta. Samtidigt som den ger en hydrofobisk effekt på glaset som gör att vatten som kommer på rutan åker lätt av utan att man behöver använda torkarna vid hastigheter runt 70 km/h och uppåt. Vilket gör din körning i regnväder mycket säkrare då sikten även blir mycket bättre.

Utspädningsfaktorer per säsong:

  • 19:1 för sommaren
  • 9:1 för höst/vår
  • 4:1 för vintern upp till -15 Celsius
  • 1:1 för svår vinter upp till -25 Celsius.

Förpackning:

  • 1L
  • 5L
Vikt1.3 kg
Volym

1L, 5L

Säkerhetsinformation

FARA: P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P241: Använd explosionssäker utrustning. P233: Behållaren ska vara väl tillsluten. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P273: Undvik utsläpp till miljön. P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. P370+P378: Vid brand: Använd annat medel än vatten för släckning. P501: Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Angelwax Clarity”