Angelwax Cleanliness

249 kr999 kr

Cleanliness är en kraftfull citrus-baserad förtvätt. Den är speciellt formulerat för att ta bort insekter, smuts, fågelspillning och annan allmänförorening från

Nollställ
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: , , , Brand:

Cleanliness är en kraftfull citrus-baserad förtvätt. Den är speciellt formulerat för att ta bort insekter, smuts, fågelspillning och annan allmän
förorening från fordonets kaross. Cleanliness är högskummande, lösningsmedelsfri och helt vax säker.

Användning:

  • Cleanliness är utformad att användas med sprayflaska, lågtrycksspruta men kan också användas med en skumlans.

Spädning:

  • Spädning: 1:2 – 1:5

Förpackning:

  • 1L
  • 5l
Vikt 1 kg
Volym

1L, 5L

Säkerhetsinformation

FARA: P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten . P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera ”Angelwax Cleanliness”