Angelwax Enigma Legacy Wheel & Caliper Coating

849 kr1,095 kr inklusive moms

Angelwax Enigma Legacy Wheel & Caliper Coating är en mycket lättanvänd keramisk försegling för fälgar och bromsok. Produkten är speciellt designad för alumi

Angelwax Enigma Legacy Wheel & Caliper Coating

Angelwax ENIGMA LEGACY Wheel & Caliper Coating

Angelwax ENIGMA LEGACY WHEEL & CALIPER is an easy-to-use titanium ceramic coating designed specifically for alloy wheels and

brake calipers. Formulated with ease of use in mind, ENIGMA LEGACY WHEEL & CALIPER can be applied by both the professional

detailer and detailing enthusiast alike and is a fabulous wheel and caliper coating that can be applied in minutes.

Unlike regular ceramic coatings, ENIGMA LEGACY WHEEL & CALIPER does not need to cure using infra-red lighting. Once applied,

ENIGMA LEAGCY WHEEL & CALIPER will protect the surface from harmful fallout and contamination thus making cleaning and

maintenance much easier.

Directions: Clean each wheel and caliper using BILBERRY WHEEL CLEANER or REVELATION thoroughly and suitably prepare the

surface removing ALL contamination. For best results, before application, polish the wheels and calipers to a high gloss

finish using either REDEMPTION or PERFECT POLISH. Always apply ceramic products in a sheltered environment.

Once you are happy with the surface, remove the cap on the bottle and apply a few drops of ENIGMA LEGACY WHEEL & CALIPER

onto a microfibre applicator or a suede applicator cloth which is used in conjunction with the Angelwax foam block. Apply the

coating to one wheel/caliper at a time. Once the wheel/caliper has been coated, allow the coating to cure to the

wheel/caliper surface for 2 minutes before removing the residue with a clean, dry, microfibre cloth. Once this has been

completed, use a buffing towel to create a high gloss finish.

The curing time of two minutes is dependent on a temperature of approximately 20°c/68°f

The coating may take longer to cure if applied in colder temperatures and the coating will cure more quickly in a warmer

environment.

Top Tip: If possible, do not use the vehicle for approximately 4 to 12 hours after the coating has been applied as

this will help the crosslink density of the coating to increase. This will maximise the surface properties and

increase the durability of the coating.

Designed, Formulated and Manufactured in the UK by Angelwax Ltd

Hållbarhet: 

  • 12 månader

Förpackning: 

  • 30ml
  • 50ml
Vikt 0,4 kg
Volym

30ml, 50ml

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt får lämna en recension.


P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P331: Framkalla INTE kräkning. P501: Innehållet/behållarenlämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.