Inkl. moms 0

Car Care Products - Xtreme Alkaline Cleaner 5L

350 kr

Xtreme Alkaline Cleaner är en kraftig alkalisk produkt som används för att rengöra svart nedsmutsade ytor från bla. sot, rök, karbon, fett, kåda, vegetabilisk olja m.m. 

Bruksanvisning: Applicera Xtreme Alkaline Cleaner med svamp, borste eller lågtrycksspruta. Låt produkten verka 2-10 min, bearbeta eventuellt med en mjuk borste och spola därefter av noggrant med vatten. Tvätta EJ fordon i starkt solsken eller på varm bil. OBS! Angriper aluminium! 

 Dosering: Blandas upp i vatten från 1:5 - 1:20 beroende på nedsmutsningsgrad.


lnnehåller: Natriumhydroxid, kaliumhydroxid. Fara! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. lnandas inte damm / gaser / dimma / anger / sprej. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstankta kläder. Skölj huden med vatten / duscha. Förvaras inlåst. lnnehållet / behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.