Gluetech

  • 199 kr

Gluetech är en effektiv limmlösare som tar bort de flesta typer av lim och gummimärken på de flesta hårda ytor.Färdig att använda.Spraya på och låt verka 1-10 m


I lager.
Artikelnummer: CCPGTLL1
Dela

Gluetech är en effektiv limmlösare som tar bort de flesta typer av lim och gummimärken på de flesta hårda ytor.

  • Färdig att använda.
  • Spraya på och låt verka 1-10 min beroende på hur hårt limmet sitter, torka av.
  • Säker att användas på i stort sätt alla material
  • kan till fördel även användas som en anti-graffiti produkt, eller vid borttagning av färgstänk i och utanför ett fordon.

Förpackning: 

  • 1L
  • 5L

Säkerhetsinformation


2.2 Märkningsuppgifter Faropiktogram Signalord Varning Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319) Skyddsangivelser Allmänt Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101). Förvaras oåtkomligt för barn. (P102). Förebyggande Använd ögonskydd. (P280). Åtgärder VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338). Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313). Förvaring - Avfall - Innehåller - 2.3 Andra faror Produkten innehåller organiska lösningsmedel. Upprepad exponering för lösningsmedel kangöra att hudens naturliga fettskikt bryts ned.