Inkl. moms 0

Car Care Products - Gluetech 1L

189 kr

Gluetech är en effektiv limmlösare som tar bort de flesta typer av lim och gummimärken på de flesta hårda ytor.

 • Färdig att använda.
 • Spraya på och låt verka 1-10 min beroende på hur hårt limmet sitter, torka av

 • 2.2 Märkningsuppgifter
  Faropiktogram

  Signalord
  Varning
  Faroangivelser
  Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319)
  Skyddsangivelser

  Allmänt Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101).

  Förvaras oåtkomligt för barn. (P102).
  Förebyggande Använd ögonskydd. (P280).

  Åtgärder VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
  eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338).
  Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313).

  Förvaring -
  Avfall -
  Innehåller
  -
  2.3 Andra faror
  Produkten innehåller organiska lösningsmedel. Upprepad exponering för lösningsmedel kangöra att hudens
  naturliga fettskikt bryts ned.