Insect Remover

  • 375 kr

Produkt som effektivt löser fastbrända insekter på glasrutor, lack, plastdetaljer och kromlister.Bruksanvisning:Applicera brukslösningen med lågtrycksspruta, sv


I lager.
Artikelnummer: CCPIR5
Dela

Produkt som effektivt löser fastbrända insekter på glasrutor, lack, plastdetaljer och kromlister.

Bruksanvisning:

  • Applicera brukslösningen med lågtrycksspruta, svamp eller borste. Låt produkten verka 2-3 minuter innan avspelning med högtryckstvätt. Bearbeta ytan med borste eller svamp vid behov. Efterskölj noggrant med vatten efter tvätt. Undvik att tvätta i direkt solljus och låt inte produkten torka in på ytan.

Dosering:

  • 10-20% i vatten

Förpackning: 

  • 5L
  • 25L

Säkerhetsinformation


lnnehåller: Natriummetasilicat pentahydrat, (C9-11) Alkylalkohol, etoxilerad. Fara! lrriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händerna/exponerade områden/exponerad hud/händerna och exponerad hud grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ögonskydd. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.