Multi Dressing

  • 494 kr

En vattenbaserad vinyl, som skyddar och återskapar lystern på gummi, vinyl och plastdetaljer.Produkten är spädbar så den blir allt från högblank till matt finis


I lager.
Artikelnummer: CCPMD5
Dela

En vattenbaserad vinyl, som skyddar och återskapar lystern på gummi, vinyl och plastdetaljer.

  • Produkten är spädbar så den blir allt från högblank till matt finish beroende på spädning.
  • Ger fin glans på instrumentpaneler, dörrsidor, kofångare etc.
  • Även utmärkt för skydd av motorrum som är rengjort.
  • Multidressing är mycket enkel att jobba med, bara spraya på en mikrofiber applikator och applicera ut produkten eller spraya direkt på ytan och låt torka eller torka av med en mikrofiberduk allt efter önskat resultat.

Förpackning:

  • 5L
  • 25L

Säkerhetsinformation


Orsakar allvarlig ögonirritation. (H319) Skyddsangivel ser Allmänt Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. (P101). Förvaras oåtkomligt för barn. (P102). Förebyggande Använd ögonskydd. (P280). Åtgärder VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. (P305+P351+P338). Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. (P337+P313). Förvaring - Avfall - Innehåller - 2.3 Andra faror Produkten innehåller organiska lösningsmedel. Annan märkning Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on . Kan framkalla en allergisk reaktion. (EUH208)