Inkl. moms 0

Car Care Products - Xtreme Wheel Clean 1L (Alkalisk)

189 kr

Användningsområde:  Kraftfull Alkaliskt rengöringsmedel för fälgar.

Rengör och ger fälgarna en blank och skinande yta. Avlägsnar

bromsdamm, oljerik, ingrodd smuts, m.m. Produkten är tixotrop

vilket gör att den sitter kvar och verkar bättre på ytan.

Bruksanvisning: Applicera med lågtrycksspruta, låt verka. Vid hård smuts

kan fälgborste behöva användas. Spola av med högtryck. Applicera ej på

varma eller känsliga ytor. Låt ej torka in på ytan. Får ej användas på magne-

siumfälgar, kromade eller olackerade aluminiumfälgar. Iakttag försiktighet

med varma ytor och känsliga metallkomponenter. Förvaras frostfritt.

Dosering: Kan användas koncentrerad, kan spädas beroende på önskad
tvätteffekt, spädes 1:1 - 1:10


lnnehåller: Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte dimma /sprej. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Innehåller: Nonjoniska tensider, katjoniska tensider, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, 2-aminoethanol, natriumhydroxid, kaliumhydroxid.